زین خوشترت کجا خبری در زند که دوست


سر بی خبر

                   به ما زد و

                                      از ما خبر گرفت


#شهریار

http://t.me/khodnevisc