کس نیست در این گوشه

فراموش تر از من 


وز گوشه نشینان تو

خاموشتر از من 


#استاد_شهریار