صدای کلید پدر که برقفل خانه می‌چرخد، گاهی وقت‌ها قشنگ‌ترین صدای دنیای بچه‌هاست. 


نگاه منتظرشان را با محبت پاسخگو شوید. حتی اگر بیرون خانه، چندان روز خوبی نداشته باشید.